Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • studio La parfait
 • IČ: 09412310
 • se sídlem: Martina Koláře 3206, 390 02 Tábor
 • zapsané u Městského úřadu Tábor, spisová značka R-META 380/2022 OŽ/DSvol
 • provozovatel a kontaktní osoba: Veronika Loos
 • email: info@laparfait.cz
 • telefon: +420 603 779 559
 • laparfait.cz

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • studio La parfait
 • IČ: 09412310
 • se sídlem: Martina Koláře 3206, 390 02 Tábor
 • zapsané u Městského úřadu v Táboře, spisová značka R-META 380/2022 OŽ/DSvol
 • provozovatel a kontaktní osoba: Veronika Loos
 • email: info@laparfait.cz
 • telefon: +420 603 779 559
 • laparfait.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

 

studio La parfait (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje zákazníkům služby v oblasti kosmetiky, masáží a péče o tělo za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami. Adresa provozovny Poskytovatele pro studio La parfait: Erbenova 2978, 390 02 Tábor. Poštovní adresa pro doručování Poskytovateli je pro studio La parfait: Martina Koláře 3206, 390 02 Tábor.

Pro účely těchto Obchodních podmínek se „Službou“ nebo „Službami“ rozumí pouze služby poskytované prostřednictvím studio La parfait v oblasti kosmetiky, masáží a péče o tělo.

 • Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby prostřednictvím Poskytovatele (dále jen „Klient“).
 • Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele, které vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytnutí Služby.

II. ZPŮSOB A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Klient se pro poskytnutí Služeb studia La parfait objednává telefonicky na tel. č.:: +420 603 779 559 nebo e-mailem na spojení: info@laparfait.cz nebo osobně na adrese Erbenova 2978, 390 02 Tábor. Termín návštěvy platí až po jeho potvrzení ze strany Poskytovatele.
 2. Poskytovatel je oprávněn pro potvrzení objednaného termínu poskytnutí Služby požadovat po Klientovi zaplacení zálohy (dále jen Záloha) a to buď ve výši plné ceny služby (dále je Plná záloha) nebo zálohy ve výši 50% za dané Služby (dále jen „Částečná záloha“). Pokud není požadovaná Plná záloha nebo Částečná záloha včas a řádně zaplacena, není Poskytovatel povinen potvrdit Klientovi termín návštěvy.
 3. Na první domluvené návštěvě bude Poskytovatel po Klientovi požadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, datum narození, korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dále bude Poskytovatel požadovat po klientovi uvést v případě nutnosti pohotovostní kontakt (dále jen Pohotovostní kontakt) na blízkou osobu, kde uvede celé jméno Pohotovostního kontaktu, vztah ke Klientovi, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Odmítne-li Klient uvedené údaje Poskytovateli předat, není Poskytovatel povinen Klientovi objednanou službu poskytnout. Údaje poskytnuté Klientem podle tohoto odstavce budou Poskytovatelem použity výhradně pro účely komunikace s Klientem.
 4. V případě, že se Klient nemůže dostavit na plánovanou návštěvu, jejíž termín mu byl Poskytovatelem potvrzen z důvodu neočekávaných událostí, je povinen toto neprodleně sdělit Poskytovateli v souladu s článkem V. odst. 1 těchto Obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel neručí za správnost provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytování Služeb, jestliže Klient poruší své povinnosti podle článku III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek.
 6. Před zahájením poskytování Služeb Poskytovatel informuje Klienta o navrženém postupu při poskytnutí Služeb včetně možných účinků, případných rizik a alternativních možností poskytnutí Služeb. Současně ho seznámí s doporučovanou následnou péčí po poskytnutí Služeb, je-li k tomu potřeba. Není-li Klient svéprávný, poskytne potřebná vysvětlení a informace Poskytovatel jeho zákonnému zástupci.
 7. Tyto informace budou Klientovi dále sdělovány vždy, bude-li to s ohledem na průběh poskytování Služeb účelné. Před zahájením poskytování Služeb je Klient oprávněn klást Poskytovateli otázky vztahující se k poskytovaným Službám.
 8. Před zahájením poskytování Služeb je Klient povinen podepsat svobodný a informovaný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“) a vyplnit Dotazník před ošetřením (dále jen Dotazník). Souhlas je svobodný, je-li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, jsou-li Klientovi před jeho poskytnutím podány informace podle odstavce 6 tohoto článku. Bez Souhlasu Klienta nebudou Služby poskytnuty. Klient může až do započetí poskytování Služeb Souhlas kdykoli odvolat. Náhlé přerušení již poskytovaných Služeb může Klientovi způsobit škodu v podobě finanční ztráty za poskytované Služby a v podobě neoptimálního výsledku ošetření.
 9. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta s omezenou svéprávností přísluší právo na informace a zodpovězení dotazů podle odst. 6 a 7 tohoto článku také zákonnému zástupci Klienta. Takovému Klientovi budou informace poskytovány způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a schopnost porozumět dané informaci.
 10. Na začátku každého následného úkonu při poskytování Služeb je Poskytovatelem zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a následně je buď pokračováno v poskytování Služeb, nebo je doporučena změna. Od provedení dalšího úkonu Služby může být také upuštěno, jestliže se tak Poskytovatel s Klientem dohodnou.

III. Práva a povinnosti klienta a poskytovatele

 1. Klient podpisem Souhlasu prohlašuje, že (a) je plně svéprávný vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb Klientovi se souhlasem jeho zákonného zástupce (b) před zahájením poskytování Služeb se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, kterým zcela porozuměl a souhlasí s tím, že se tyto podmínky stanou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb.
 2. Klient je oprávněn: (a) být Poskytovatelem plně informován o Službách, zejména jejich rozsahu včetně možných účinků, případných rizik a alternativních možností poskytnutí Služeb, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu jejich úhrady (b) na řádné poskytnutí Služeb (c) znát jméno a příjmení pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb (d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytnutí Služeb přímo zúčastněny (e) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle čl. VIII těchto Obchodních podmínek a (f) kdykoliv v průběhu poskytování Služeb s Poskytovatelem konzultovat postup poskytování Služeb.
 3. Klient je povinen: (a) pravdivě, úplně a přesně informovat Poskytovatele před zahájením i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, včetně informací o infekčních onemocněních, o zdravotních a jiných souvisejících službách poskytovaných jinými poskytovateli, užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb. Za tímto účelem Klient vyplní Dotazník (b) poskytovat součinnost při poskytování Služeb (c) zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách Zálohu, je-li požadována, která může být i ve výši plné ceny Služby. Povinnosti podle tohoto odstavce má také zákonný zástupce Klienta.
 4. Poskytovatel je povinen: (a) poskytnout Klientovi veškeré informace podle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy (b) na žádost Klienta mu při splnění podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami potvrdit termín řádně objednané Služby (c) řádně poskytnout sjednanou Službu. Služba je poskytnuta řádně, jestliže byla provedena podle zásad odbornosti. Poskytovatel však neodpovídá za dosažení chtěného výsledku, který se nemusí dostavit.

IV. Cena služeb a její úhrada

 1. Cena Služby je stanovena v ceníku Poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele na adrese laparfait.cz .
 2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.
 3. Cena jednotlivé Služby je splatná vždy v den využití Služby.
 4. Zaplacením ceny nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, platba platební kartou na terminálu Poskytovatele, připsání peněžité částky na účet poskytovatele platebních služeb Poskytovatele.
 5. Úhradu může Klient provést (a) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Poskytovatele, (b) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele, (c) platbou v hotovosti.
 6. Klient je povinen zaplatit vstupní Dermokosmetickou konzultaci ve výši 500 Kč, v případě že dojde k uskutečnění výkonu, poskytovatel tuto částku odečte z ceny zákroku (ošetření).

V. Storno podmínky

 1. Nemůže-li se Klient dostavit v termínu návštěvy potvrzeném Poskytovatelem, je povinen omluvit se Poskytovateli nejpozději do 18:00 hodin předchozího pracovního dne, a to buď telefonicky na tel. +420 603 779 559 (nebo prostřednictvím SMS zprávy na toto mobilní tel. Číslo) nebo e-mailem na spojení: info@laparfait.cz . Jestliže se Klient opakovaně nedostaví bez předchozí omluvy, zaplacená Záloha (maximálně v ceně Služby, která měla být v uvedeném termínu poskytnuta) mu nebude Poskytovatelem vrácena. Záloha může být Klientovi vrácena, pokud prokáže, že se ze závažných důvodů nemohl dostavit v potvrzeném termínu, přičemž každý takový případ bude řešen Poskytovatelem individuálně.
 2. Zakoupené vouchery jsou platné 1 rok od data jejich vydání. Datum vydání každého voucheru je Poskytovatelem na voucheru vždy uveden. Poskytovatel není povinen dobu jejich platnosti prodloužit, ať už má Klient pro tento požadavek jakýkoliv důvod. Výjimku tvoří pouze nemožnost využití z důvodu těhotenství.
 3. V případě, že zakoupená Služba (formou koupě voucheru) Klientovi nevyhovuje ať již z osobních, zdravotních či jiných důvodů nebo Klient nechce poskytnutí Služby podstoupit, může požádat Poskytovatele o převedení částky za Službu uvedenou na voucheru na jinou Službu. Poskytovatel nevrací částky uhrazené při nákupu voucheru.

VI. vouchery

 1. Voucher může být Poskytovatelem vystaven v papírové podobě nebo v podobě elektronické. Voucher je možné vystavit Poskytovatelem k osobnímu předání v místě Provozovny na adrese Erbenova 2978, 390 02 Tábor. V případě osobního předání Klientovi Poskytovatelem je možné uhradit voucher (a) platební kartou na terminálu v provozovně Poskytovatele, (b) platbou v hotovosti nebo (c) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Poskytovatele – vklad musí být připsán na účet Poskytovatele před osobním vyzvednutím voucheru. V případě vystavení voucheru v elektronické podobě je platba za tento Voucher možná pouze formou bankovního převodu nebo vkladu v hotovosti na účet Poskytovatele. Poskytovatel Klientovi Voucher odešle v elektronické podobě až po připsání částky na účet Poskytovatele.

 2. Poskytovatel vystavuje Vouchery buď na: (a) jakoukoliv nominální hodnotu, kterou si sám zvolí Objednavatel nebo Kupující (b) konkrétní službu. Za Voucher vystaven na nominální hodnotu si Obdarovaný klient sám zvolí Službu, na kterou tento Voucher uplatní. Při uplatnění Voucheru na konkrétní danou Službu, je tento voucher vázán na tuto službu.

 3. Zakoupené vouchery jsou platné 1 rok od data jejich vydání. Datum vydání každého voucheru je Poskytovatelem na voucheru vždy uveden. Poskytovatel není povinen dobu jejich platnosti prodloužit, ať už má Klient pro tento požadavek jakýkoliv důvod. Výjimku tvoří pouze nemožnost využití z důvodu těhotenství.

 4. V případě, že zakoupená Služba (formou koupě voucheru) Klientovi nevyhovuje ať již z osobních, zdravotních či jiných důvodů nebo Klient nechce poskytnutí Služby podstoupit, může požádat Poskytovatele o převedení částky za Službu uvedenou na voucheru na jinou Službu. Poskytovatel nevrací částky uhrazené při nákupu voucheru.

 5. Voucher obsahuje: (a) částku nebo druh služby na kterou je vystaven, (b) datum vystavení (c) datum vystavení (d) číslo voucheru (e) adresu studia La parfait (f) upozornění, že platnost voucheru je 1 rok od data vystavení.

                 

VII. Smlouva na poskytnutí služby

 1. Smlouva na poskytnutí Služby je uzavřena, jakmile Klient její uzavření potvrdí vyplněním Dotazníku před poskytováním Služeb a Dotazník potvrdí podpisem.
 2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli, na adresu: Martina Koláře 3206, 390 02 Tábor. Písemná forma je zachována, je-li výpověď doručena Poskytovateli e-mailem na adresu: info@laparfait.cz v takovém případě je Klient povinen uvést v e-mailu celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci Smlouvy o Službě (termín uzavření, předmět Služby) a důvod výpovědi. Neprokáže-li Klient závažné důvody pro výpověď Smlouvy, je výpověď neplatná. Důvody výpovědi bude Poskytovatel řešit s Klientem individuálně.
 3. Poruší-li Klient v rozporu s článkem III. odst. 3 písm. b) těchto Obchodních podmínek svou povinnost poskytovat součinnost při poskytování Služby bez závazných důvodů, je Klient povinen uhradit poskytovateli plnou cenu Služby.
 4. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu v případě, že ztratí způsobilost poskytovat sjednané Služby nebo v případě, že zdravotní stav Klienta nedovoluje poskytování Služeb. Výpověď je účinná jejím doručením na korespondenční nebo na e-mailovou adresu Klienta, kterou uvedl při podpisu těchto Obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Klienta je Poskytovatelem poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Osobní údaje Klienta budou Poskytovatelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pouze pro účely plnění Smlouvy. Klient souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával jeho citlivé osobní údaje v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby (dále společně jako „Osobní údaje“). Uvedený souhlas je poskytován pouze pro účely poskytování Služby.
 3. Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně Osobních údajů.
 4. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem v souladu s Nařízením GDPR informován o: (a) Rozsahu zpracování Osobních údajů (b) Zdrojích Osobních údajů (c) Kategoriích Osobních údajů, které jsou předmět zpracování (d) Kategoriích subjektů údajů (e) Účelu zpracování Osobních údajů (f) Způsobu zpracování a ochrany osobních údajů (g) Době zpracování Osobních údajů (h) Právech subjektů údajů. Tuto povinnost Poskytovatel splní seznámením Klienta s „Prohlášením o zpracování osobních údajů“, které Klient obdrží při podpisu Souhlasu.

IX. reklamace

 1. Poskytovatel informuje Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění.
 2. Klient je oprávněn Službu reklamovat. O uplatněné reklamaci vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení. Reklamovat nelze újmy, které vznikly Klientovi jeho vlastním zaviněním, případně porušením jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.
 3. Reklamace musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služby zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá a jak se projevuje. Uplatnění reklamace bude Klientem zasláno v listinné formě na adresu: Martina Koláře 3206, 390 02 Tábor. Písemná forma je zachována, je-li reklamace doručena Poskytovateli na e-mailovou adresu: info@laparfait.cz . Při zaslání výpovědi e-mailem je Klient povinen uvést v e-mailu celé jméno a příjmení, datum narození, identifikaci Smlouvy o Službě (termín uzavření, předmět Služby) a další náležitosti stanovené v tomto odstavci. Reklamaci je možné učinit také osobně v provozovně studia La parfait na adrese: Erbenova 2978, 390 02 Tábor. V případě osobní reklamace v místě provozovny studia La parfait je Klient povinen domluvit si s Poskytovatelem předem termín návštěvy.
 4. Reklamaci vyřizuje Poskytovatel, a to neprodleně dle svých možností, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Určí-li tak Poskytovatel v průběhu vyřizování reklamace, je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě za účelem posouzení stavu Klienta. O vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení.
 5. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která mu vznikne v souvislosti s poskytováním Služby jeho zaviněním, popř. v důsledku porušení jeho povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně po předchozí domluvené návštěvě a to pro Služby studia La parfait na adrese: Erbenova 2978, 390 02 Tábor, e-mailem na spojení: info@laparfait.cz nebo telefonicky na tel. č.: +420 603 779 559. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit s tím, že změna bude Klientovi oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele, pro Služby studia La parfait www.laparfait.cz . Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientovi účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však v den jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, že oprávněn Smlouvu vypovědět.
 3. Veškeré právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice.
 4. Toto znění Obchodních podmínek nabývá platnosti dne 25.5.2018 a účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách Poskytovatele.

 

 

Jsme tu pro Vás

Domluvme si konzultaci zdarma

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Těšíme se na vás v našem táborském studiu

Je snadné nás najít na mapě a dostat se k nám veřejnou dopravou nebo autem.

Kosmetické studio La parfait Tábor

Kosmetické studio La parfait Tábor
Erbenova 2978, 390 02 Tábor

Pracovní doba:

Dle domluvy

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 779 559
E-mail: info@laparfait.cz

Konzultace i ukázková procedura ZDARMA


Vyzkoušejte nás zdarma